Historie

Vyučování v nové budově ZŠ bylo zahájeno 16.9.1907. Při této příležitosti správce školy J.Fiala pronesl tato slova: "Můžeme říci, že naše škola – vzhledem k poměrům venkovských obcí – je nádherná". Zdejší obce – majíc opravdovou snahu povznésti školství – poskytla mu štědře – čeho zapotřebí. Náklad, jež jste pro dítky na školu vynaložili, zajisté bohaté ponese ovoce – dobré úroky.Osvědčí se tu slova  – Ne nazmar, přijde to, co dáte dětem!  Protože umění je nutnou součástí moderní výchovy, neboť rozšiřuje lidské štěstí – proto naše škola jest nejen vynikající ozdobou obce, ale ona bude i u mládeže buditi a rozvíjeti cit a nadšení pro krásu. Je třeba, aby škola dětem poskytla řádné přípravy na kolbišti života. To jest: ušlechtilou zbraň ducha = pevnou vůli, vědomosti = neboť jen duševní síla vede k vítězství. Chceme svorně působiti s rodiči. Rodina i škola musí jedna s druhou cítiti, plně si důvěřovati a vzájemně se doplňovati.Jen tehdy se výchova dítek zdaří. Poselství staré 100 let je poplatné i dnešní době.

Budova si také zachovává svoji podobu, protože byla díky obci průběžně udržována ( r.1992- výměnou oken, zateplením stropů, 1993 novou elektrickou přípojkou a ústředním vytápěním , r.1995 novým travnatým hřištěm, r.1996 přístavbou a rekonstrukcí sociálního zařízení , r.2004 výměnou střechy, r.2005 zbudováním chodníku, v r.2006 obnovením trávníku, r.2007 opravou a nátěrem fasády, r.2008 položením umělého povrchu hřiště, r.2010 novou skluzavkou, r.2011 novým chodníkem, r.2012 interaktívni tabule, r.2013 nová podlaha v družině, r.2014 oprava plotu a vrat, r.2015 výstavba nového hřiště).

Od r.2003 má  škola  právní subjektivitu. Navštěvují ji žáci ze Záryb a Martinova. Žáci 1.-5. ročníku jsou vzdělávání podle programu Základní škola. Součástí školy je školní družina. Škola nabízí od roku 1992 Angličtinu pro děti od 1.ročníku, Sportovní hry pro chlapce i děvčata. V oblibě je  zajímavé vytváření z kostiček Lego. Všechny děti mají přístup k počítači. Součástí projektového vyučování jsou výstavy a vystoupení žáků pro veřejnost. Kromě udržování tradic je podporována tvořivost a kreativita dětí . K jejich zdravému vývoji  přispívají relaxační přestávky a dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Režim školy je přizpůsoben potřebám dětí – organizace vyučovacích hodin, pitný režim. Vedení školy spolu s pedagogickým sborem se věnuje rozvoji talentovaných žáků , podporuje péči o integrované žáky, snaží se, aby žáci chodili do školy rádi, aby otevřeně vyjadřovali své názory, uměli argumentovat, byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. Hlavním cílem je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat ho k celoživotnímu vzdělání.